Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tarradlabkova.cz: TARRA DLABKOVÁ / Obrazy - provozovatel Ing. Tarra Dlabková, IČO: 74548051, od 1.9. 2011.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele www.tarradlabkova.cz) a nakupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.


 

2. Objednávka

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zejména, že byl poučen o možnosti odstoupení od objednávky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží

 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

 • Závazná objednávka vzniká momentem odeslání objednávky kupujícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 • Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od odeslání objednávky nebo dle domluveného data splatnosti uvedeného na faktuře. O platebních údajích bude zákazník informován. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 • Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

   

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od objednávky z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od objednávky.

   

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, telefonní a e-mailový kontakt.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

   

5. Dodací podmínky

5.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.

 • Objednané zboží (např. menší obrazy, sešity, drobnosti apod.) je kupujícímu doručováno Českou poštou jako doporučená zásilka, balík do ruky nebo jinou službou – např. EMS tak, aby došlo k jejímu doručení do druhého dne. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

 • V případě větší objednávky (např. velké obrazy) se prodávající s nakupujícím domluví o osobním předání.

 • Zboží je možné po předchozí dohodě vyzvednout osobně v Kunvaldu. Po okrese Ústí nad Orlicí je možné obrazy doručit osobně až k nakupujícímu.

5.2: Dodací podmínky pro zahraničí.

 • Zakoupené zboží je možné zaslat i do zahraničí. Služba bude vybrána s ohledem na co nejrychlejší doručení. Poštovné se řídí platným ceníkem České pošty a vypočítává se dle konkrétní objednávky.

   

6. Zboží na zakázku

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou nebo telefonicky.

 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

 • Po zákazníkovi může být požadována nevratná záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem závazná objednávka.

 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je kupující povinen zakoupit.

 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím, případně se prodávající s nakupujícím domluví na osobním předání. Viz bod.5 – dodací podmínky.

 • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá kupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

   

7. Reklamační řád

7.1: Záruční doba

 • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

 • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

 • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

7.2: Způsob reklamace

 • Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

 • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.

 • Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.

 • V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

 • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

7.3: Provedení reklamace

 • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

 • O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

 • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

   

8. Vrácení zboží

 • Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

 • Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

 • Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.

 • Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů, plus náklady na nejlevnější dopravu ke kupujícímu, pokud si vyžádal jiný způsob dopravy, než prostřednictvím České pošty.

 • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.

   

9. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

   

Tyto podmínky jsou platné ode dne 1.1.2014 do odvolání.